top of page

!Deze lestabel  is onder voorbehoud van kleine wijzigingen!

MODERNE TALEN - WETENSCHAPPEN

3DE GRAAD -  DOORSTROOM FINALITEIT (ASO) -  DOMEIN STEM/TAAL & CULTUUR

*FLX-UUR: Hierbij staan twee of meer leraren met expertisen in verschillende vakgebieden samen voor de klas.

**2x per jaar wordt er een vakoverschrijdende projectweek georganiseerd.

***Elke leerling breidt zijn/haar basisvorming uit met een
FLX-pakket van 1u.

IETS VOOR JOU?

  • Je bent op zoek naar een evenwicht tussen je wetenschappelijke interesse en je aanleg voor talen en wil deze dubbele belangstelling op een theoretische manier verder uitbouwen. 

  • Je bezit voldoende wiskundige vaardigheden en je kan nauwgezet en methodisch werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren van experimenten. 

  • Je hecht belang aan communicatieve competentie in het Nederlands en in de moderne vreemde talen. 

  • Je wil een grondige kennis van de vreemde talen om voorbereid te zijn op de studie van anderstalige wetenschappelijke vakliteratuur. 

GOED OM TE WETEN

  • Je kan in deze richting instromen vanuit elke ASO-richting in de 2de graad, bij voorkeur uit de richting Natuurwetenschappen

  • Er wordt zowel de klemtoon gelegd op het aspect Moderne Talen als het aspect Wetenschappen. Wiskundige én talige aanleg is nodig. 

EN NADIEN?

De verdere doorstromingsmogelijkheden naar het hoger onderwijs zijn zeer ruim. Zo ben je vooral voorbereid voor een professionele bacheloropleiding in taalkundige en andere alfawetenschappelijke richtingen, een educatieve bachelor of master of opleidingen met een breder speder spectrum, zoals rechten, communicatiewetenschappen of psychologie.

Je slaagkansen in universitair onderwijs zijn sterk afhankelijk van je inzet en capaciteiten. 

Deze studierichting bereidt je niet voor op de arbeidsmarkt.

Uiteraard zijn ook nog andere vervolgopleidingen mogelijk. 

bottom of page